Dünyada hem siyasal hem de ekonomik düzlemde güç dengelerinin yer değiştirdiği ve yeni bir dünya düzeninin ana hatlarının belirdiği bir süreçten geçilmektedir. Türkiye, fırsatlarla tehditlerin iç içe geçtiği bu dönemde değişimin odağında bulunan merkez ülke konumundadır.

Demokrasi, çoğulculuk, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerle ulusal çıkarlar arasında azami denge üzerine kurulu Türk dış politikası bölgesinde ve ötesinde olumlu yönde dönüştürücü bir etkiye sahiptir. Bölgesel aidiyet, özgürlük/güvenlik dengesi, çok taraflılık ve işbirliği vizyonuyla kurgulanan kazan/kazan denklemleri sadece bölgesel istikrara katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda yumuşak gücümüzün de temel kaynağını oluşturmaktadır.

Sorumluluk ve Vizyon- 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası